Устав

УСТАВ

на Съюза на екскурзоводите в България

Приет на Общо делегатско събрание на Съюза на 02. 12. 2002 г., изменен с решение на Общото събрание на 01. 05. 2008 г., предложение за изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 20.10.2022 г. 


 
Чл. 1. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Съюзът на екскурзоводите в България /СЕБ/ е сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза и в полза на членовете на СЕБ, за защита на колективните интереси на екскурзоводите и обединяване на усилията им за издигане престижа на професията и нейното упражняване в името на общочовешките ценности.
 
Чл. 2. СЕБ е юридическо лице със седалище в гр. Варна и се създава за неопределен срок.
 
Чл. 3. (Доп. -ОС от 20.10.2022 г.. Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019г.,) СЕБ се образува от доброволно обединени индивидуални членове – физически лица, които приемат неговия устав и етичен кодекс и са готови да съдействат за постигане на неговите цели.
 
Чл. 4. Цели на дейността на СЕБ са:
 
1. Участие във формирането на цялостната стратегия за развитие на туризма в България в качеството си на обществен партньор, опонент и оценител в диалог с компетентните държавни институции и другите обществени организации;
 
2. Подпомагане на професионалните инициативи на своите членове за принос в икономическото, социалното и културното развитие на обществото;
 
3. Оказване на съдействие за съхраняване и популяризиране на опита и традициите в екскурзоводското обслужване в България;
 
4. Изучаване и прилагане на чуждестранния опит в екскурзоводската дейност;
 
5. Издигане престижа на екскурзоводската професия и защита на специфичните професионални интереси на екскурзоводите в България, включително и във взаимодействие със синдикалните и другите обществени организации;
 
6. Подпомагане на професионалното усъвършенстване на своите членове и разработване на предложения за система за сертифициране на правоспособни екскурзоводи;
 
7. Издигане имиджа на България като привлекателна туристическа дестинация сред чуждестранните гости и партньори и популяризиране на туристическите забележителности на страната сред българските граждани.
 
8. (Доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Осъществяване самостоятелно и с други заинтересовани организации на издателска дейност в страната и чужбина.
 
Чл. 5. В изпълнение на своите цели на дейност СЕБ осъществява обществените си функции като:
 
1. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Прави предложения самостоятелно и/или съвместно с други организации участва в разработване на проекти за нормативни актове, свързани с туристическата дейност;
 
2. Самостоятелно или съвместно с други организации провежда браншови форуми, конференции, дискусии и др.;
 
3. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Организира професионални курсове за повишаване на квалификацията на екскурзоводи и курсове за придобиване на квалификация за професия ''Екскурзовод''.
 
4. Разработва система за оценка на професионалните качества на екскурзоводите;
 
5. Събира и актуализира масив от данни и практическа информация за възможностите за туризъм и пътувания в България;
 
6. По своя инициатива, при поискване и на основата на постигнати споразумения с държавни и стопански органи, търговски дружества и обществени организации предоставя :
 
а/ разработки, експертизи, рецензии и прогнози, свързани с туристическото обслужване и неговото развитие, както и цялостни проекти за организацията на туристическото обслужване в националните туристически комплекси;
 
б/ професионална помощ и ноу-хау при подготовката и преподготовката на екскурзоводи, аниматори и придружители;
 
в/ разработки на маршрути за рекреативен, опознавателен, спортен и хоби-туризъм на територията на страната;
 
г/ информация за туристически обекти на територията на страната.
 
7. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Самостоятелно или съвместно с други организации популяризира туристическите забележителности на страната както зад граница, така и сред българските граждани посредством печатни издания /справочници, пътеводители, проспекти/, видеофилми, лектории, инсентив турове, туристически маршрути, проекти, семинари и др.
 
8. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Осъществява контакти със Световната и Европейска федерации на асоциациите на екскурзоводите и сродните браншови организации от други страни с цел обмяна на опит и сътрудничество в интерес на професията;
 
9. Разработва система за отличаване на изтъкнати представители от бранша и популяризиране на техния личен професионален опит.
 
10. (Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Организира конференции, учебни лекции, семинари, туристически маршрути в България и в чужбина с практическа насоченост. Правилата за участие и провеждане на учебните маршрути се уреждат във Вътрешния правилник на СЕБ.
 
11. (Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Разработва и участва в проекти в областта на туризма с образователна цел включително и за деца.
 
Чл. 6. (Доп. – ОС от 20.10.2022 г. ) Съюзът на екскурзоводите в България създава необходимата за дейността си материална база като:
 
1. Придобива, управлява и стопанисва движимо и недвижимо имущество съобразно целта, предмета на дейност и функциите си;
 
2. Отделя средства и осигурява условия съвместно с професионалните организации за осъществяване правото на труд, благоприятна обстановка за работа, повишаване на квалификацията и социалното подпомагане на своите членове.
 
Чл. 7. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Към СЕБ могат да се създават звена за допълнителна стопанска и социално-културна дейност по установения в законодателството ред:
 
1. Професионални фондове
 
2. Издателска и печатна база;
 
3. (Изм. с решение на Общото събрание на 28.02.2019 г.) Фонд „Резервен“.
 
ЧЛЕНСТВО
Чл. 8. (Изменение и допълнение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.)
 
/1/ Членове на СЕБ могат да бъдат физически лица.
 
/2/ (Нова - с решение на Общото събрание на 28.02.2019 г.) Категории членство в СЕБ: редовен член, асоцииран член и почетен член.
 
а) Редовен член: физическо лице, вписано в Националния туристически регистър към Министерството на туризма като лицензиран екскурзовод.
 
б) Асоцииран член: физическо лице, непритежаващо регистрация като екскурзовод в Националния туристически регистър към Министерството на туризма. Без право да бъде избиран в ръководни или контролни органи на СЕБ и без право на глас в Общото събрание на Съюза. Заплаща членски внос в пълен размер.
 
в) Почетен член: физическо лице, допринесло за издигане престижа на СЕБ; подпомагащ дейността на Съюза; изтъкната личност в туристическия бранш; преподавател в учебно заведение по специалностите, подготвящи кадри за туристическата индустрия; лектор; изявен екскурзовод. Почетният член не заплаща членски внос. Няма право да бъде избиран в ръководните или контролни органи на СЕБ. Няма право на глас в Общото събрание на СЕБ. Почетните членове се избират от Общото събрание на СЕБ.
 
/3/(Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Правата и задълженията на отделните категории членство се уреждат съгласно вътрешен правилник на СЕБ.
 
/4/ /(Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Вътрешен правилник се изготвя, изменя и допълва от УС на СЕБ. Всеки член следва да се запознае и да спазва вътрешния правилник.
 
Чл. 9. /1./ - Членството в Съюза е доброволно.
 
/2./ (Отменен с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.)
 
/3/ (Отменен с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.)
 
Чл. 10. (Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Приемането на членове става въз основа на писмено заявление до УС на СЕБ, придружено със служебен документ, удостоверяващ, че са налице условията за членство.
 
Чл. 11. (Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Всеки член на СЕБ има право лично или чрез упълномощен представител:
 
1. Да участва в разискванията и при вземането на решения в съответното организационно звено от системата на СЕБ.
 
2. (Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Всеки редовен член може да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СЕБ.
 
3. (Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Всеки редовен член може да бъде избиран най-много за два последователни мандата в Управителния съвет на СЕБ.
 
4. Да му се оказва професионално и социално подпомагане в рамките на СЕБ или съвместно със синдикалната организация в която членува.
 
5. Да ползва добросъвестно материално-техническата база на Съюза.
 
6. (Доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Да бъде улесняван и подпомаган при повишаване на професионалната си квалификация и упражняване на професията
 
7. /(Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Да внася до Управителния съвет писмени предложения и препоръки, отнасящи се до дейността на СЕБ или до членските му права.
 
8. /(Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Да сезира Контролния съвет с жалби относно накърняване на членските му права или други нарушения в дейността на СЕБ.
 
Чл. 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.
 
Чл. 13. Всеки редовен член е длъжен:
 
1. Да работи за постигане на целите на СЕБ.
 
2. (Доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Да спазва устава, етичния кодекс на екскурзовода и решенията на ръководните органи на Съюза.
 
3. (Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008г.) Да участва в дейността и мероприятията на Съюза.
 
4. (Изм. И доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Да спазва законите и етичния кодекс на екскурзовода.
 
5. (Изм. – ОС от 20.10.2022 г. Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Да плаща редовно членския си внос до 31 март на текущата година.
 
6. /(Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Новите членове плащат членски внос за годината на приемането в пълен размер.
 
Чл. 14. /1/ Член на Съюза се изключва когато:
 
1. (Отм. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.)
 
2. Нарушава Устава или без уважителни причини не спазва решенията на управителните органи;
 
3. С поведението си злепоставя СЕБ пред обществеността;
 
4. (Изм. и доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Не е плащал членски внос в определения в Устава размер и срок.
 
5. (Изм и доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Не спазва етичния кодекс на екскурзовода.
 
/2/ ((Изм. – ОС от 20.10.2022 г.) Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008 г., Изменение с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Изключването по чл.14, се извършва с решение на Управителния съвет на СЕБ.
 
/3/ (Отм. с решение на Общото събрание на 28.02.2019 г.)
 
/4/ (Изм. – ОС от 20.10.2022 г. Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Отменена
 
/5/ (Доп. – ОС от 20.10.2022 г. Изм. и доп. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Прекратяване на членство в СЕБ. При прeкратяване на членство в СЕБ по собствено желание се подава писмено уведомление до УС на СЕБ.
 
/6/ (Нова – ОС от 20.10.2022 г.) Изключените членове могат да подновят членството си след отпадане на причините
 
/7/ (Нова – ОС от 20.10.2022 г.) Възстановяване на членските права става след 01 януари на следващата календарна година и след заплащане на членския внос за текущата година и за годината, за която се дължи.
 
СЕКЦИИ
Чл. 15. (Отм. с решение на Общото събрание от 01.05.2008г.)
 
Чл. 16. (Отм. с решение на Общото събрание от 01.05.2008г.)
 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЯ
 
Чл. 17. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.
 
(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 18. (Доп. – ОС от 20.10.2022 г.) Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението
 
Чл. 19. (1) Общото събрание:
 
1. изменя и допълва устава;
 
2. приема други вътрешни актове;
 
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 
4. (Отм. – ОС от 20.10.2022 г.) Отменена. 
 
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 
6. взема решение за участие в други организации;
 
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 
9. приема бюджета на сдружението;
 
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
 
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
 
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 
Свикване на Общото събрание
 
Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
 
(2) (Изменение и Допълнения с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, проект за решение, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 
(3) (Доп. – ОС от 20.10.2022 г.. Изменение и Допълнения с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Поканата се изпраща до членовете на СЕБ по електронна поща /email/, посочен във формуляра му за членство в СЕБ и/или по поща. 
 
/4/ (Нова – ОС от 20.10.2022 г.) Общото събрание може да се провежда присъствено или неприсъствено (дистанционно – чрез интернет технология/платформа).
 
Кворум
 
Чл. 21. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
 
Гласуване
 
Чл. 22. (1) (Доп. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Всеки редовен член на общото събрание има право на един глас.
 
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
 
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 
(3) (Изм. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно ,
 
Преупълномощаване не се допуска.
 
Вземане на решения
 
Чл. 23. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
 
(2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
 
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 24. (1) (Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008г.) Управителният съвет се състои от седем лица - членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.
 
(2) Общото събрание избира председател измежду членовете на Управителния съвет.
 
(3) (Нова – ОС от 20.10.2022 г.) За членове на Управителния съвет на СЕБ могат да бъдат избирани само активно практикуващи екскурзоводи, нечленуващи в политически партии.
 
Правомощия на управителния съвет
 
Чл. 25. Управителният съвет:
 
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 
7. определя адреса на сдружението;
 
8. Оказва текущо съдействие за професионална защита и социално подпомагане на съюзните членове.
 
9. (Изм. с решение на Общото събрание 01.05.2008г.) Разглежда възражения за отказ за приемане в СЕБ и жалби против неправомерни действия на УС.
 
10. (Изм. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Утвърждава препоръки до лицензионната комисия към Министерството на туризма за издаване на лиценз за правоспособност на изтъкнати професионалисти-екскурзоводи, членове на съюза.
 
11. (Изм. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Осъществява връзките с други национални и международни организации и държавни органи по въпроси от неговата компетентност.
 
12. (Изм. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Управителният съвет избира главен счетоводител и юридически съветник.
 
13. Определя щатното разписание на Съюза и размера на възнаграждението на щатните и нещатните служители.
 
14. (Нова - с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Инициира, организира учебни лекции, семинари, учебни маршрути в България и в чужбина с практическа насоченост, браншови форуми, конференции, дискусии и участва в проекти в интерес на дейността на СЕБ.
 
Заседания на управителния съвет
 
Чл. 26. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
 
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
 
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
 
Чл. 27. /1/ (Доп. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) Членовете на Контролния съвет се избират от общото делегатско събрание с явно гласуване и се състои от 3 редовни членове.
 
/2/ Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
 
/3/ Новоизбраният от Общото делегатско събрание Контролен съвет на първото си заседание избира свой председател.
 
/4/ Председателят на KС се избира само при наличие на подписана от него декларация, че по време на мандата му няма да участва в ръководството на политически и синдикални организации.
 
/5/ (Нова – ОС от 20.10.2022 г.) За членове на Контролния съвет на СЕБ, могат да бъдат избирани само активно практикуващи екскурзоводи, нечленуващи в политически партии.
 
Чл. 28. /1/ Избраният от Общото делегатско събрание на СЕБ Контролен съвет проверява:
 
1. Изпълнението на решенията на Общото делегатско събрание и спазването на Устава на СЕБ.
 
2. Материалното състояние на на СЕБ и правилното съхраняване на съюзното имущество.
 
3. Финансовата дейност на СЕБ и спазването на бюджетната и финансовата дисциплина, както и целесъобразното определяне на приходите и разходите.
 
/2/ (Отм. с решение на Общото събрание от 01.05.2008 г.).
 
/3/ За отстраняване на констатирани нередности Контролният съвет на СЕБ прави предложения пред Управителния съвет на СЕБ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 29. /1/ СЕБ се представлява и задължава пред трети лица с подписа на Председателя или упълномощено от него лице.
 
/2/ Председателят осъществява оперативно ръководство по изпълнение на решенията на колективните ръководни органи на СЕБ.
 
/3/ (Доп. с решение на Общото събрание на 28.11.2019 г.) В помощ на Председателя работят щатни и нещатни сътрудници, предложени от Председателя и приети и одобрени от Управителния съвет по реда на чл. 25. ал./1/.
 
ИМУЩЕСТВО
Чл. 30. Имуществото на СЕБ се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими имоти, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права, както и задължения.
 
Чл. 31. Източници на средства са:
 
1. Членски внос в размер, определен от Общото делегатско събрание на СЕБ.
 
2. Доходи от стопанска дейност.
 
3. От свои печатни издания, научни и други мероприятия и от други фондове.
 
4. Спонсори, дарения, помощи.
 
Чл. 32. Разходите на СЕБ са:
 
1. Издръжка на офис
 
2. Издръжка на щатния и нещатния персонал.
 
3. Финансиране на професионалното усъвършенстване на съюзните членове чрез курсове, лектории и семинари.
 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 33. Съюзът на Екскурзоводите в България може да се преобразува в друг вид юридически лица с нестопанска цел съгласнои настоящия устав.
 
Прекратяване
 
Чл. 34. (1) Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
 
1. с решение на Общото събрание;
 
2. с решение на окръжния съд по седалището регистрация;
 
3. при обявяване в несъстоятелност.
 
Ликвидация
 
Чл. 35. (1) При прекратяване на СЕБ се извършва ликвидация.
 
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет.
 
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
 
Имущество след ликвидация
 
Чл. 36. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава в полза на членовете на съюза и се разпределя поравно между членовете на съюза, действителни в датата на обявяване на сдружението в ликвидация.
 
(2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1. отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Печатът на СЕБ е кръгъл с надпис “Съюз на екскурзоводите в България”.
 
§ 2. Настоящият устав е приет на Общо делегатско събрание на СЕБ на 02. декември 2002г. в гр. Варна и изменен с решение на Общото събрание на 01. май 2008 г., изменен и допълнен с решение на Общо събрание на 28.11.2019 г. Изменен и допълнен с решение на Общо събрание на 20.10.2022 г.