Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА

Настоящият Кодекс установява задължителни за всеки член на Съюза на екскурзоводите в България правила за поведение при осъществяване на професионалната дейност, с цел изграждане престижа на професията. С доброволното му приемане членовете на СЕБ залагат в основата на своята труд висок професионализъм и почтеност при осъществяване на служебните ангажименти, и във взаимоотношенията си със своите колеги и клиенти.

С присъединяването си към кодекса всеки професионален български екскурзовод се задължава:

I. Спрямо държавата:

 1. Да защитава имиджа и авторитета на България, като полага усилия туристите да се отнасят с уважение към околната среда и забележителностите, местните традиции, история, бит и култура, да рекламира постиженията на туристическата ни индустрия;
 2. Със своите действия да внушава уважение и към другите държави и народи, които българските туристи посещават;
 3. Деликатно да тушира прояви на расови и националистически предразсъдъци.

II. Спрямо туристите:

 1. Да защитава интересите на поверените му клиенти във връзка с тяхното добро настроение, получаването на достатъчно информация и удобството по време на пътуването им в страната;
 2. Да предоставя на туристите надеждна, точна и вярна информация във всички свои беседи по интересен и достъпен за туристите начин;
 3. Да прави ясно разграничаване между истинността на фактите и свързаните с тях приказки, легенди, традиции и мнения;
 4. Да разширява и осъвременява своите знания;
 5. Да не създава и да не въвлича клиентите в конфликт, както и да не създава конфликтна ситуация с трети лица;
 6. Да не се свързва с некоректни търговци за лична облага;
 7. Да бъде образец за поведение: тактичен, въздържан, вежлив, подходящо облечен и да поддържа чист и спретнат външния си вид;
 8. Да поставя на видно място отличителния си знак;
 9. Да не бъде източник на пропаганда и злонамереност;
 10. Да допринася за взаимното разбирателство между хората от различни общества с различна култура;

III. Спрямо колегите си:

 1. Да спазва добрия тон в отношенията си с всички лица, свързани с предоставянето на туристическите услуги;
 2. Да бъде честен и доброжелателен в отношенията си с всички екскурзоводи, да уважава техният труд, да не се поддава на клевети и злонамереност спрямо тях, да полага усилия за единството на съюза ни;
 3. Да се въздържа от коментари по отношение работата и професионализма на други колеги пред туристите;

IV. Спрямо туроператорската фирма-възложител:

 1. Да защитава интересите на фирмата-възложител и опазва поверителността на всякакъв вид информация, свързана с дейността й: цени, места за настаняване и изхранване, програми, хонорари и др.;
 2. Да не рекламира услуги на конкурентни туристически предприятия;
 3. Да е точен и дисциплиниран, да спазва стриктно възложената му програма, като внася промени единствено по необходимост и с изричното съгласие на фирмата-възложител.

29.05.2014 г. Съюза на екскурзоводите се присъедини към Етичния Кодекс на Световната туристическа организация към ООН - UNWTO https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism