Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност на Съюза на екскурозоводите в България

Данни за Съюза на екскурзоводите в България като администратор на лични данни

Съюз на екскурзоводите в България, ЕИК: 103191145, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, бул. Мария Луиза 46, ет 1, оф. 1, тел.: 0878 287 988, e-mail: bulguide@bulguide.bg

Длъжностното лице по защита на данните: 

Веселина Даракчиева

Данни за кореспонденция: гр.Варна 9000, бул. Мария Луиза 46, ет.1, оф. 1, до Съюз на екскурзоводите в България (с обратна разписка)

Телефон: 0878 287 988
e-mail: bulguide@bulguide.bg 

Настоящата Политика за поверителност се отнася до лични данни на членовете и на кандидат-членовете, които Съюза на екскурзоводите в България (наричан по-долу само "СЕБ") събира с цел да предостави услуги ("Услуги") съгласно устава на организацията.

Чрез настоящата Политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви и за вашите права, които имате относно събраните лични данни от СЕБ.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни.

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, СЕБ се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

СЕБ обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • за да удостовери самоличността на своите членове;
 • за личния Ви профил в официалния интернет сайт на СЕБ www.bulguide.bg, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация - достъп до виртуалната библиотека;
 • във връзка с организиране на обучително пътуване.

Какви лични данни събираме от вас

Данните, които събираме от Вас включват: три имена, ЕГН, постоянен адрес, данни по лична карта (л.к.№, дата и място на издаване), мобилен телефонен номер, актуална електронна поща (e-mail), образование, месторабота, трудова заетост и професионален. При пътуване в чужбина се събират и данни от международния паспорт (паспорт №, дата и място на издаване). В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона. Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но СЕБ намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в сайта www.bulguide.bg 

Регистрация/Създаване на профил. На официалния сайт на СЕБ www.bulguide.bg има възможност за създаване на профил. Профилът изисква въвеждане на e-mail и парола. На елекстронната поща, с която се регистрирате автоматично се изпраща миспо за активиране. Одобряването на профила става от администратора на сайта, след проверка, дали лицето е член на СЕБ и дали има финансови задължения съм организацията. Единствено редовните членовете на СЕБ, без финансови задължения към съюза, имат възможност да ползват безплатно материали от виртуалната библиотека на сайта www.bulguide.bg. Достъп до нея се предоставя след като въвеждане на електроен адрес (e-mail), с който е направена регистрацията в СЕБ  и парола. Изтриването на профила става чрез изпращане на e-mail до администратора на сайта на адрес: bulguide@bulguide.bg

Регистър с членовете на СЕБ: 
На официалния сайт на СЕБ www.bulguide.bg се поддържа и регистър с членовете на СЕБ. В него са публикувани всички членове на СЕБ. За всеки отделен член има възможност да се публикува следната информация: имена, снимка, езици на владеене, № на членаската карта в СЕБ, № на рагистрационната карта в Националния туристически регистър, местоживеене, телефон, e-mail, маршрути и друга допълнителна информация. Информацията в профилите на екскурзоводите се въвежда от самите тях. Всеки екскурзовод сам попълва информация в профила си на официалния уеб сайт на СЕБ www.bulguide.bg. Екскурзоводът носи лична отговорност за написаното в профила си в уеб сайта www.bulguide.bg. Съюзът на екскурзоводите в България не носи отговорност за написаното в профилите на екскурзоводите.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес 

Вашето съгласие - ние разчитаме на Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и на основание чл.9, ал.1 от устава на СЕБ.

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие. Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си. В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви. Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

СЕБ разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • на фирми, с които СЕБ има сключен договор за предоставяне на екскурзоводски услуги.

За СЕБ е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Мерки за защита

СЕБ събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани и съгласно устава на СЕБ.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Вашето право на достъп и получаване на информация 

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

С настоящата Политика за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време след като ни пишете на bulguide@bulguide.bg

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате СЕБ да коригира всякакви неточности в личните ви данни. 

За въпроси и уточнения, моля пишете на bulguide@bulguide.bg.  

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право "да бъдеш забравен")

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни.

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

 • да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването;
 • преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Нашето "Длъжностното лице по защита на данни" е на Ваше разположение на имейл: bulguide@bulguide.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни: 

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация - 02.04.2021 г.